ממונה בטיחות בבנייה

ממונה בטיחות בבנייה

אתר בנייה טומן בחובו סיכונים רבים וסבירות גבוהה לתאונות עבודה . מבצע בניה בעל סווג ג’5 , מחויב במינוי ממונה בטיחות במשרה מלאה, ללא תלות בכמות המועסקים בהעסקה ישירה או באמצעות קבלני משנה.

ממונה בטיחות בבנייה נדרש בקיום השתלמות בענף הבניה וכמו כן ידע מעמיק בחוקים ותקנות בענף.

 

 

מתפקידיו של הממונה:

   עפ”י החוק ממונה הבטיחות חייב בקיום 19 סעיפי החוק.

 • לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד.
 • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים, ובדבר הכנת תכנית להדרכת עובדים.
 • לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
 • לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה,
 • תחזוקה אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
 • לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים,
 • לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות.
 • לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
 • כמו כן
 • לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 • להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמן ולעדכנן.
 • להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על הפרתן.
 • לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 • לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, של ציוד מגן אישי,
 • של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
 • לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 • לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות;
 • לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.
 • לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 • לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה.
 • להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
 • לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 • לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולות הממונה על הבטיחות להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ולמניעת סיכונים במפעל.
 • להתלוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.
דילוג לתוכן