ממונה בטיחות קרינה

ממונה בטיחות קרינה נדרש בכל מקום שבו משתמשים במקור קרינה מייננת (תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), תשנ”ג-1992.)

 קרינה מייננת היא קרינה של גלים אלקטרומגנטיים או חלקיקים בעל אנרגיה גבוהה המסוגלים לשחרר, ליינן, אלקטרונים מתוך אטומים או מולקולות. לקרינה מייננת יש שימושים רבים ומועילים ברפואה, בתעשייה, בבנייה במחקר ועוד, אך היא מהווה סיכון בטיחותי כל עוד לא שומרים על כללי הבטיחות. מותה של כלת פרס נובל מארי קירי מאנמיה אפלסטית שנבע, כנראה, מחשיפה לקרינה מייננת בעת שעסקה במחקרים על חומרים רדיואקטיביים, חידד את המודעות לסכנה של הקרינה המייננת. כדי למנוע ולמזער עד למינימום את הסיכונים, יש למנות ממונה בטיחות קרינה בכל מקום עבודה שבו עלול העובד להיחשף לקרינה.

 

ממונה בטיחות קרינה –תפקיד וסמכויות:

ממונה בטיחות קרינה הוא עובד אשר סיים קורס בטיחות בעבודות קרינה וקיבל היתר מטעם המשרד לאיכות הסביבה לעסוק בתחום הקרינה המייננת. שירות ממונה בטיחות קרינה במקומות העבודה ובארגונים מעוגן בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ובתקנות הבטיחות בעבודה, תקנות הבטיחות קובעות את רמת החשיפה לקרינה המותרת במקום העבודה. המעסיק מחויב לבריאות העובדים ועליו לבצע בדיקות קרינה כדי להבטיח את בריאותם של העובדים בכל מקום עבודה שבו מעובדים חומרים רדיואקטיביים, אשר משתמשים בהם או שרק מחזיקים בהם, או בכל מקום שבו קיימים מקורות קרינה יש למנות ממונה בטיחות קרינה  אשר יכין תוכנית שנתית הכוללת : מידע על כל סיכוני הקרינה במפעל או בסביבתו, סוגי עובדים שלגביהם יש להנהיג בקרה אישית והכנת תוכניות הדרכה לעובדים איך להגן על עצמם מפני החשיפה לקרינה. ממונה בטיחות יוודא כי לעובדים החשופים לקרינה יש ביגוד מגן, ציוד מגן, כי במפעל קיימים מכשירי מדידה וניטור וכי הם תקינים ומוחזקים כראוי.

אחת לשנה יזמין הממונה בדיקות סביבתיות תעסוקתיות כדי להגדיר את רמת הסיכון לעובדים. עליו לנהל יומן מעקב אחרי תוצאות בדיקות הקרינה. על הממונה לכתוב הוראות הפעלה ובטיחות בכל מקום עבודה החשוף

דילוג לתוכן